Hài kịch Chuyện Phòng vé Đêm Liveconcert Bằng Kiều Impression 2013
Tại: trung tâm hội nghị quốc gia 2/10/2013